معرفی شرکت

محصولات

خدمات دانش بنيان و آموزش

تماس با ما

خدمات فنی و مهندسی

پروژه‌ها

معرفی شرکت

 وب‌سايت درحال تکميل است

شرکت دانش بنيان مولد قدرت کاسپين «کاموتک»  با انگيزه و تمايل بخش خصوصی برای فعاليت در زمينه مولدقدرت سنگين با کاربری راه آهن، نيروگاهی، دريايي و صنعتی و نيز فعاليت در حوزه‌های مختلف طرح های کارايي انرژی اعم از حمل و نقل، صنعت و ساختمان شروع به فعاليت نموده است

ويژگی‌های برجستة اين شرکت عبارتند از:

         بيش از 250 نفر سال تجربة مستقيم در زمينه فعاليت

         دارای ميانگين تحصيلی کارشناسی ارشد در سطح مديران و کارکنان اصلی

ss ss
         دارای گروه متخصص آموزش ديده در خارج از کشور در شرکت‌هايي مانند MAN، MWM، MTU، CAT، RUSTON، TEC، HEINZMANN وAFS

         دارای همکار تجاری خارجی  (TEC Ltd.) در حوزة دانشی موتورهای سنگين

         نمايندة انحصاری گروه CMR

         دارای نرم افزارها و برگه های محاسباتی طراحی موتور و مهندسی کاربردی

 

گسترة فعاليت شرکت شامل اين موارد است:

         موتورهای سنگين اعم از ديزل، گازسوز و دوگانه سوز

         کاربردهای نيروگاهی، راه‌آهنی، دريايي و صنعتی

         نيروگاه‌های مقياس کوچک، سیستم‌های CHP، نيروگاه‌های زیست توده

         طرح‌های کارايي انرژی

         طرح‌های انرژی‌های تجديدپذير

         بهينه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های حمل و نقل، صنعت و ساختمان

         انجام فعاليت‌های بازرسی فنی

 

مديران ارشد شرکت:

      دکتر مجتبی کشاورز
       
رئيس هيأت مديره
دکتر قاسم جوادی راد
       
مديرعامل